CINTECX é o Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo.

CINTECX concentra o esforzo multidisciplinar dos seus investigadores para desenvolver investigación básica e orientada e transferir coñecemento ao sector produtivo cun alto nivel de excelencia e competitividade.

A longa traxectoria dos investigadores do seu amplo equipo permite permite ao centro situarse á vangarda da I+D+i en liñas como as enerxías renovables, a eficiencia enerxética, o aproveitamento de recursos naturais, a valorización de residuos industriais, o desenvolvemento e a aplicación de técnicas de fabricación avanzada e novos materiais, tecnoloxías de propulsión limpa ou a intelixencia artificial.

 

Obxectivos

CINTECX define os seus obxectivos estratéxicos organizados en catro eixes de actuación prioritarios:

A Investigación, transferencia e innovación

Xeración de coñecemento científico e tecnolóxico excelente, apoiando o ecosistema de ciencia accesible e en aberto, e fomentando a ética na investigación.


Transferencia continua de coñecemento ao mercado colaborando directamente co sector industrial e o resto dos axentes do ecosistema innovador, orientando a investigación e a tecnoloxía para dotar á industria de solucións innovadoras e sustentables.


Fortalecemento da relación ciencia e sociedade, a través da comunicación social da ciencia e a participación da cidadanía, prestando especial atención a colectivos con barreiras de acceso á ciencia.


Valorización dos resultados de investigación, por medio dunha contorna que potencie as spin-offs, apoie a xeración e licenciamiento de patentes, e o achegamento a mercado.

O modelo de relación

Ser voz activa e participativa no pensamento innovador, científico e sustentable na contorna, e ser socio tecnolóxico dos principais actores do ecosistema de innovación galego.


Desenvolvemento e implementación dun Plan Integral de Comunicación e unha estratexia de marca e imaxe corporativa.


Impulso dunha comunicación científica eficaz, ética e profesional con públicos diversos para fortalecer o diálogo e o compromiso mutuo entre a ciencia e a sociedade.

 

 

As persoas

Creación dunha contorna de traballo incentivador, inclusivo, sustentable e seguro, que facilite o desenvolvemento da carreira investigadora, garanta a igualdade de oportunidades, impulse o cumprimento dos ODS e mellore a vida das persoas de CINTECX.


Apoio á formación do persoal investigador e á consolidación da carreira profesional a través das actividades de mobilidade internacional e posicionamento a nivel internacional como centro receptor de talento.

 

A calidade, avaliación e recoñecemento

Obter o recoñecemento do desempeño e da calidade investigadora de CINTECX en convocatorias de excelencia de centros de investigación.


Avanzar na calidade da xestión administrativa e de apoio á investigación, simplificando os procedementos e mellorando a transparencia e a rendición de contas.


Promover o recoñecemento da excelencia investigadora do persoal de CINTECX.

Obxectivos de desenvolvemento sostible

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Historia

 
 

 
 
 

 

2014 – Investigación en tecnoloxías industriais

Desde 2014, a Universidade de Vigo traballa na consolidación das capacidades de investigación en tecnoloxías industriais.


 
 

 
 
 

 

2016 – Centro de Apoio á Investigación MTI

Así, en 2016 ponse en marcha o centro de apoio á investigación MTI (Módulo de Tecnoloxía Industrial).


 
 

 
 
 

 

2018 – INEX

En 2018 creouse o Grupo de Industria e Enerxía (Inex) que involucrou a 26 grupos de investigación. En 2018 faise unha análisise profunda da sustentabilidade dos centros dentro do Sistema Universitario de Galicia (SUG) e acordouse traballar en dous eixos prioritarios: a promoción dos grupos de investigación de referencia que participan en INEX, e a aposta por un campus de especialización en tecnoloxías.


 
 

 
 
 

 

2019 – CINTECX

Tras un periodo de reflexión, e tendo en conta as oportunidades do contexto, créase en 2019 o Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxías e Procesos Industriais, CINTECX .

 
 

 
 
 

 

2021 – Informe favorable Consello Galego de Universidades

O 14 de xuño de 2021 o Consello Galego de Universidades informa favorablemente e acredita a excelencia científica de CINTECX, converténdose no primeiro centro de Investigación de Galicia en obter dito recoñecemento.

 
 

 
 
 

 

Actualidade – Un actor global en I+D e transferencia

CINTECX aspira a converterse nun actor global en I+D e transferencia dentro da 4ª revolución industrial, xerando coñecemento a través da investigación fundamental e transformando este coñecemento en solucións tecnolóxicas que contribúan a incrementar a competitividade da industria rexional.

FEDER / Xunta -UE

O centro e as actividades de CINTECX están cofinanciadas pola Unión Europea, dentro do programa Feder (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) da Xunta de Galicia no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 co obxectivo temático de «promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a investigación de calidade», e o lema «unha maneira de facer Europa». PO FEDER ED431G/06.