Cintecx está comprometido co principio de igualdade efectiva entre homes e mulleres no ámbito da súa competencia e en todas as actividades que se desenvolven no centro. Como instrumento responsable da incorporación transversal deste principio, conta cun Plan de Igualdade, enmarcado no III Plan de Igualdade da Universidade de Vigo, de cuxa implantación, avaliación e seguimento encárgase unha comisión interna, o Comité de Igualdade, Diversidade e Inclusión. Dispón ademais da figura do Enlace de Igualdade, que actúa como ponte entre o centro e a Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo.

No marco do novo enfoque europeo das políticas de igualdade, Xénero+, o Plan de Igualdade de CINTECX considera, no ámbito de competencias do centro, os seguintes aspectos:

  • Conciliación da vida persoal, familiar e laboral e cultura organizativa sensible á desigualdade.
  • Equilibrio de xénero en liderazgo e en toma de decisións.
  • Integración da perspectiva de xénero na investigación.
  • Igualdade no acceso e promoción da carreira investigadora
  • Medidas contra a violencia de xénero, incluíndo o acoso sexual.

O documento “Política de Igualdade de CINTECX” pode atoparse aquí.

 

Enlace de igualdade CINTECX

María del Carmen Pérez Pérez
+34 986 812 603
cperez@uvigo.gal