Co obxectivo de converternos nun centro de investigación coa máxima transparencia, nesta sección presentamos a toda a sociedade a documentación que acredita a actividade do centro, a través dos seus principais indicadores de investigación, transferencia, difusión e divulgación.

  • Memorias anuais: Documento resumo anual dos principais fitos e indicadores acadados polo centro.
    2022 | 2021 | 2020

  • Memorias de Responsabilidade Social da Universidade de Vigo (RSU). CINTECX incorpora a súa información sobre actividades de Responsabilidade Social nas memorias de RSU da Universidade de Vigo
    2022 | 2021 | 2020 | 2019
  • Política de calidade: Implantación, mantemento e mellora dun Sistema de Xestión da Calidade conforme aos requisitos da Norma ISO 9001:2015.
  • Política de igualdade: Instrumento responsable da incorporación transversal do principio de igualdade efectiva entre homes e mulleres en todos os ámbitos e actividades que se desenvolven no centro.

No portal de transparencia da Universidade de Vigo poden consultarse outros datos acerca da transparencia.