Contrato indefinido vinculado á liña de investigación

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de actividades científico-técnicas (art 23bis Lei da Ciencia). Duración indefinida
Liña de investigación: Avaliación de tratamentos de conservación do patrimonio cultural tanxible: rocas,
pinturas, morteiros, etc.
Xornada: 28 h/semana
Data probable de inicio Condicionada á aprobación definitiva do financiamiento por parte do organismo financiador ((Disposición
adicional segunda da normativa de contratación de persoal investigador da UVIGO)
Categoría laboral Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)
Duración do contrato indefinida
Salario bruto mensual 1.307,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: ESCOLA DE ENXEÑARIA DE MINAS Y ENERXIA – VIGO
Referencia

Traballo a realizar
Avaliación química, mecánica e física de mostras de pinturas expostas á ciclos de envellecemento acelerado.

Requisitos

  • Nivel mínimo esixido para doutoramento en química, bioloxía, xeoloxía, conservación e restauración ou enxeñaría de minas.

Méritos a valorar

Comisión de selección

  • Presidente: Jose Santiago Pozo Antonio
  • Secretaria: Teresa Rivas Brea
  • Vogal: Javier Taboada Castro
  • Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes rematará ás 23:59 horas do 29 de agosto de 2023.

    O período de reclamacións será de tres días hábiles despois da publicación da lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos.

    Enlace a la convocatoria: CONCURSO DE MÉRITOS 1323 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN