0722-94971 Contrato duración determinada Proxecto HIBRITEC+

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Duración determinada
Xornada: Tempo parcial (28 horas)
Data probable de inicio A partir da resolución da convocatoria deste contrato. A data de inicio prevista pode sufrir modificacións en función da data de resolución de adxudicación do contrato.
Duración do contrato 12 meses. A duración do contrato pode sufrir modificación en función da data de resolución de adxudicación do contrato e/ou da duración da actividade/proxecto de investigación.
Salario bruto mensual 1.306,67 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Grupo BIOSUV CINTECX, Universidade de Vigo
Referencia do proxecto: PDC2021-121394-I00 – HIBRITEC+ – Un enfoque práctico e próximo á realidade de mercado na detección e o tratamiento de compostos farmacéuticos. Proxecto PDC2021-121394-I00 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 e pola Unión Europea Next Generation EU/PRTR

Contratación dun investigador para o proxecto HIBRITEC+

Traballo a realizar

A persona seleccionada traballará no laboratorio do grupo Bioenxeñería e Procesos Sostibles, no marco do proxecto HIBRITEC+.

Requisitos

  • Formación académica: Grao Enxeñería Química, Química ou área afín. Non doutor.

Méritos a valorar

  • Expediente académico, experiencia profesional previa en laboratorios e nivel de inglés (40 puntos)
  • Experiencia relacionada coa temática do traballo para desenvolver (45 puntos).
  • Entrevista (15 puntos). Só se realizará as persoas que na suma dos méritos obteñan un mínimo de 50 puntos.

Comité avaliador

  • Presidente: Ángeles Sanromán Braga, Universidade de Vigo.
  • Secretario: Emilio Rosales Villanueva, Universidade de Vigo.
  • Membros: Marta Pazos Curras, Universidade de Vigo.

Documentación

  • Solicitude
  • Currículum vitae
  • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 4 de novembro de 2022.

O período de reclamacións será de tres días hábiles despois da publicación da lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos.