1123-112279 Sistema de inspección de conformidad interior de vehículos en líneas de producción de OEMS mediante drones autónomos preprogramados AFID

Número de prazas: 3
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos,
adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Liña de investigación:
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución da convocatoria deste contrato. Na data que se establezca na mesma.
Categoría laboral Técnico Grado Medio de apoio á investigación modalidade C
Duración do contrato 7 meses
Salario bruto mensual 1.500,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL DE VIGO
Referencia CPP2021-008513

Traballo a realizar
Enxeñería de producto. Integración e validación de sistemas mecánicos e mecatrónicos

Requisitos

  • Grado no eido da enxeñaría industrial ou similar.

Méritos a valorar

Comisión de selección

  • Presidente: Ángel Manuel Fernández Vilán
  • Secretario: Pablo Izquierdo Belmonte
  • Vogal: Enrique Paz Domonte

Documentación

  • Solicitude
  • Currículum vitae
  • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo , entrando en Procedementos e trámites/PAS/PDI e premendo no enlace UCPI 1123- Concurso de méritos para a contratación de persoal investigador e deberán indicar no asunto UNICAMENTE a REFERENCIA DA OFERTA. De xeito excepcional para este procedemento, unicamente as persoas estranxeiras extracomunitarias poderán usar medios de identificación electrónicos alternativos, para o cal deben iniciar o procedemento enviando un correo electrónico a estranxeiros@uvigo.gal

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes rematará ás 23:59 horas do 26 de xuño de 2023.

O período de reclamacións será de tres días hábiles despois da publicación da lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos.

Enlace a la convocatoria: CONCURSO DE MÉRITOS 1123 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN