1123-109448 INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DE SOLDADURA LÁSER PARA A XERACIÓN DE COMPOÑENTES ESTRUCTURALES METÁLICOS ALIXERADOS DISIMILARES ALUMINIO ACERO PARA AUTOMOCIÓN (SOLDALAC)

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato predoutoral (art21 Lei da Ciencia) EPIF (mín 1 ano, máx 4)
Liña de investigación:
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución da convocatoria deste contrato. Na data que se establezca na mesma.
Categoría laboral Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)
Duración do contrato 20 meses
Salario bruto mensual 1.872,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL DE VIGO
Referencia CO-0095-2022

Traballo a realizar
Estudio de integridade estrutural e fatiga en aliaxes de aluminio e soldaduras láser disimilares. Funcións: Deseño, construción e posta en servizo dun sistema experimental de fatiga a alta temperatura, fatiga termomecánica e fatiga térmica. Realización de ensaios de fatiga e fractura e interpretación de resultados. Caracterización físicoquímica, metalúrxica, morfolóxica e fractografía. Elaboración de informes. Xestión técnica da liña de investigación. Redacción de documentos científicos.

Requisitos

  • Grado en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais.

Méritos a valorar

Comisión de selección

  • Presidente: Rafael Comesaña Piñeiro
  • Secretario: Juan Pou Saracho
  • Vogal: Antonio Riveiro Rodríguez

Documentación

  • Solicitude
  • Currículum vitae
  • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo , entrando en Procedementos e trámites/PAS/PDI e premendo no enlace UCPI 1123- Concurso de méritos para a contratación de persoal investigador e deberán indicar no asunto UNICAMENTE a REFERENCIA DA OFERTA. De xeito excepcional para este procedemento, unicamente as persoas estranxeiras extracomunitarias poderán usar medios de identificación electrónicos alternativos, para o cal deben iniciar o procedemento enviando un correo electrónico a estranxeiros@uvigo.gal

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes rematará ás 23:59 horas do 26 de xuño de 2023.

O período de reclamacións será de tres días hábiles despois da publicación da lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos.

Enlace a la convocatoria: CONCURSO DE MÉRITOS 1123 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN