0722-93660 Contrato duración determinada Proxecto FIREPOCTEP

Número de prazas: 2
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada por circunstancias da produción (máximo 6 meses)
Xornada: Tempo completo (37,5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución da convocatoria deste contrato. A data de inicio prevista pode sufrir modificacións en función da data de resolución de adxudicación do contrato.
Duración do contrato 2 meses. A duración do contrato pode sufrir modificación en función da data de resolución de adxudicación do contrato e/ou da duración da actividade/proxecto de investigación.
Salario bruto mensual 2.250,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería Industrial, Universidade de Vigo
Referencia do proxecto: 0756_FIREPOCTEP_6_E – Fortalecemento dos sistemas transfronterizos de prevención e extinción de incendios forestais e mellora dos recursos para a xeración de emprego rural posCovid-19
(FIREPOCTEP).

Contratación dun investigador para o proxecto Firepoctep

Traballo a realizar

Deseño e modelado sistemas detección incendios.

Requisitos

 • Formación académica: Grao en enxeñería mecánica (ou similar)

Méritos a valorar

 • Mestrado en ámbito tecnolóxico (25 puntos)
 • Participación en proxectos de investigación (europeos, nacionais, …) (20 puntos).
 • Software de modelado, deseño e simulación (20 puntos)
 • Inglés (20 puntos)
 • Entrevista (só se obteñen 50 puntos nos items anteriores) (15 puntos)

Comité avaliador

 • Presidente: Pablo Izquierdo Belmonte, Universidade de Vigo.
 • Secretario: Angel M. Fernández Vilán, Universidade de Vigo.
 • Membros: Pablo Yáñez Alfonso, Universidade de Vigo.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 4 de novembro de 2022.

O período de reclamacións será de tres días hábiles despois da publicación da lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos.