Proyecto ResiHOSP AOP. Reducción del impacto ambiental y sanitario de efluentes hospitalarios mediante oxidación avanzada: innovación en el ecodiseño de catalizadores y electrodos multifuncionales Proxecto PID2020-113667GB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada por circunstancias da produción (máximo 6 meses)
Liña de investigación:
Xornada: 28 h/semana
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma
Categoría laboral Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)
Duración do contrato 6 meses
Salario bruto mensual 1.307,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL – VIGO
Referencia PID2020-113667GB-I00

Traballo a realizar
A persoa seleccionada realizará apoio o plan de actividades do proxecto Resihosp.

Requisitos

  • Grao Enx. Química, Grao en Química, Grao en Cc Ambientáis, Grao Bioloxía, Grao Ciencias do Mar.

Méritos a valorar

Comisión de selección

  • Presidenta: Marta Pazos Currás
  • Secretaria: Emilio Rosales Villanueva
  • Vogal: Ángeles Sanroman Braga
  • Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes rematará ás 23:59 horas do 29 de agosto de 2023.

    O período de reclamacións será de tres días hábiles despois da publicación da lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos.

    Enlace a la convocatoria: CONCURSO DE MÉRITOS 1323 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN