Contrato de Investigación FIREPOCTEP

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato por obra ou servizo
Xornada: Tempo completo / media xornada
Data prevista de comezo do contrato: 2021
Duración: Ata decembro 2021. Posibilidade de prórroga: Durante o ano 2022.
Remuneración: 1.200,00€-1.400,00€ brutos/mes
Lugar de traballo: CINTECX (Campus de Vigo)

Proxecto: Desenvolvemento de sistemas de detección en terra para a prevención de incendios forestais. Proxecto europeo FIREPOCTEP Interreg

Funcións do posto de traballo

 • Análise de medidas experimentais e desenvolvemento de correlacións en base a resultados medidos, apoio no desenvolvemento de novos experimentos.

Supervisora

 • Coordinador Grupo CIMA

Requisitos e perfil do candidato

 • Título: Graduado en Enxeñería Mecánica ou en Tecnoloxías Industriais, ou equivalentes. Valorarse Mestrado no ámbito tecnolóxico e vocación investigadora.
 • Formación: Software de modelado, xeorreferenciación e simulación (GIS, Solid Works, Ansys, …), e linguaxes de programación (Matlab, Labview, C++,…).

Selección
Tribunal:

 • Presidente: coordinador do grupo de investigación
 • Secretario: IP do subproxecto
 • Vogal: membro do grupo de investigación

Baremo:

 • Titulación (requirida e adicional) e expediente académico: 10% + 10%
 • Formación: modelado-xeorreferenciación-simulación 20% e programación: 20%
 • Idiomas (inglés): 20%

Documentación

 • Enviar CV e documentación acreditativa dos méritos (copia titulo(s), expediente con nota media sobre 10, cursos de formación, idiomas, etc.) ata o próximo 18 de xullo, por email a grupocima@uvigo.es indicando no asunto «Contrato CIMA FIREPOCTEP»

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 18 de xullo de 2021.