2423-123592 ETES

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contratos para a realización de proxectos e para a execución de plans (art 32bis Lei da Ciencia). Duración indefinida
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato Indefinida
Salario bruto mensual 1.650,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Técnico Grado Medio de apoio á investigación modalidade C
Liña de investigación: Sistemas electrónicos de potencia de alta frecuencia.

Contratos para a realización de proxectos e para a execución de plans

Traballo a realizar

Deseño e desenvolvemento de sistemas electrónicos de potencia.

Requisitos

  • Grao Enxeñería industrial ou Enxeñeiro Técnico Industrial. Especialidade eléctrica ou electrónica.

Méritos a valorar

  • Experiencia en deseño de circuitos electrónicos (40 puntos)
  • Coñecementos de electrónica de potencia e sistemas eléctricos de potencia (45 puntos).
  • Entrevista (15 puntos)

Comité avaliador

  • Presidente: Jesús Doval Gandoy.
  • Secretario: Miguel Comesaña Martínez.
  • Vogal: Javier Casas Pardal.

Documentación

  • Solicitude
  • Currículum vitae
  • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 2 de xaneiro de 2024.