2423-123545 Axuda adicional para execución de actividades de investigación

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada por circunstancias da produción (máximo 6 meses)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 6 meses
Salario bruto mensual 1.750,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Técnico grao medio de apoio á investigación modalidade C

Contrato de duración determinada por circunstancias da produción

Traballo a realizar

Apoio á creación de modelos de información de edificacións.

Requisitos

 • Grao (ou equivalentes).

Méritos a valorar

 • Estudos de grao e mestrado en enxeñaría e expediente. (25 puntos).
 • Outros títulos (certificado de nivel de inglés) (15 puntos).
 • Experiencia investigadora e CV (45 puntos).
 • Entrevista persoal (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Lucía Díaz Vilariño.
 • Secretario: Antonio Fernández Álvarez.
 • Vogal: Elena González Rodrígez.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 2 de xaneiro de 2024.