2423-123541 Advanced digitaLization tooLs for the intEgrated planninG of end-of-life constRuctiOns (ALLEGRO)

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato predoutoral (art. 21 Lei da Ciencia) EPIF (mín 1 ano, máx 4)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 12 meses
Salario bruto mensual 1750,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de Vigo.
Categoría laboral: Persoal investigador segundo estatuto Persoal Investigador Predoutoral en Formación (Titulación Universitaria Superior).

Contrato predoutoral

Traballo a realizar

Apoio ao desenvolvemento de métodos de dixitalización do sector da construción (scan-to-BIM).

Requisitos

 • Estar matriculado nun programa de doutoramento relacionado coas xeotecnoloxías.

Méritos a valorar

 • Estudos de grao e mestrado en enxeñaría, e expediente (25 puntos).
 • Outros títulos (certificado de nivel de inglés) (15 puntos).
 • Experiencia investigadora e CV (45 puntos).
 • Entrevista (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Lucía Díaz Vilariño.
 • Secretario: Antonio Fernández Álvarez.
 • Vogal: Elena González Rodríguez.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 2 de xaneiro de 2024.