2423-123484 Axuda adicional para execución de actividades de investigación

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada por circunstancias da produción (máximo 6 meses)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 5 meses e 29 días
Salario bruto mensual 1.750,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

Contrato de duración determinada por circunstancias da produción

Traballo a realizar

Estudo da interacción das pinturas murais coa radiación láser (diferentes medios activos, duracións de pulso, lonxitudes de onda, etc.).

Requisitos

 • Mestrado en Protección do Patrimonio Cultural.

Méritos a valorar

 • Expediente do grao (10 puntos).
 • Expediente do mestrado (20 puntos).
 • Experiencia laboral relacionada coa oferta (30 puntos).
 • Experiencia investigadora relacionada coa oferta (25 puntos).
 • Entrevista persoal (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: José Santiago Pozo Antonio.
 • Secretario: Teresa Rivas Brea.
 • Vogal: Javier Taboada Castro.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 2 de xaneiro de 2024.