2423-123475 Smart Chiral Frameworks for Cost-Efficient Hydrogen

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 7 meses e 27 días
Salario bruto mensual 1750,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Facultade de Química da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos

Traballo a realizar

Síntese e cálculos teóricos de espirobifluorenos quirais.

Requisitos

 • Mestrado.

Méritos a valorar

 • Síntese orgánica – acilación. (20 puntos).
 • Espirobifluorenos (20 puntos).
 • Cálculos teóricos. (20 puntos).
 • comunicación, traballo en equipo, xestión do tempo, valorable Matriculación en Master relacionado (25 puntos).
 • Entrevista (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: José Lorenzo Alonso Gómez.
 • Secretario: Ángeles Peña Gallego.
 • Vogal: Stefano Chiussi.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 2 de xaneiro de 2024.