2423-122774 Cara un novo paradigma de cero emisións na construción de aceiro: estruturas de aceiro totalmente desmontables, reconfigurables e reutilizables.

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 9 meses e 2 días
Salario bruto mensual 2750,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Investigador modalidade A (Doutor)

Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos

Traballo a realizar

Modelización surrogada en procesos de cálculo estrutural.

Requisitos

 • Doutor.

Méritos a valorar

 • Grao e Master (ou equivalentes) en enxeñería. (20 puntos).
 • Experiencia profesional relacionada co cálculo estrutural e modelización surrogada (10 puntos).
 • Experiencia investigadora e cv, relacionados coa avaliación estrutural e modelización surrogada. (55 puntos).
 • Entrevista (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Manuel Cabaleiro Núñez.
 • Secretario: Borja Conde Carnero.
 • Vogal: Belén Riveiro Rodríguez.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 2 de xaneiro de 2024.