2423-122029 Integrated Planning and Recording Circularity of Construction Materials through Digital Modelling (RecycleBIM)

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 10 meses
Salario bruto mensual 2030,40 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Técnico grao medio de apoio á investigación modalidade C

Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos

Traballo a realizar

Apoio ao desenvolvemento de métodos de dixitalización do sector da construción (scan-to-BIM).

Requisitos

 • Grao (ou equivalentes).

Méritos a valorar

 • Estudos de grao e mestrado en matemáticas e expediente. (25 puntos).
 • Outros títulos (certificado de nivel de inglés) (15 puntos).
 • Experiencia investigadora no desenvolvemento de algoritmos de procesamento para reconstrución de modelos BIM e CV. (45 puntos).
 • Entrevista (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Lucía Díaz Vilariño.
 • Secretario: Antonio Fernández Álvarez.
 • Vogal: Henrique Lorenzo Cimadevila.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 2 de xaneiro de 2024.