2423-121882 STHERM-Investigación Experimental y Numérica del Comportamiento Térmico de Superficies Microtexturizadas para la Mejora de la Refrigeración de Baterías y Componentes Electrónicos de Vehículos Eléctricos

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contratos para a realización de proxectos e para a execución de plans (art 32bis Lei da Ciencia). Duración indefinida
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato Indefinida
Salario bruto mensual 1.400,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Técnico Especialista de apoio á investigación modalidade D (Bacharelato, FP2)
Liña de investigación: Xestión Térmica de Vehículos Híbridos Eléctricos

Contratos para a realización de proxectos e para a execución de plans

Traballo a realizar

Tarefas de carácter experimental.

Requisitos

 • Ciclo Superior en Automoción, Mecatrónica ou Titulación equivalente.

Méritos a valorar

 • Experiencia Profesional: Traballo desenvolvido relacionado co perfil da praza (50 puntos)
 • Formación: Alumnado do último curso universitario de titulación de Grao en Enxeñería Mecánica/Eléctrica (20 puntos).
 • Formación: Outros méritos xenéricos adecuados para o traballo, como: formación en manexo de equipamento científico, cursos, etc (15 puntos).
 • Entrevista (15 puntos)

Comité avaliador

 • Presidente: María Concepción Paz Penín.
 • Secretario: Eduardo Suárez Porto.
 • Vogal: Marcos Conde Fontenla.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 2 de xaneiro de 2024.