2023-122624 Unha estratexia para a dixitalización da infraestrutura verde-gris para un mantemento baseado en Deep Learning e Modelado da Información

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12
Xornada: Tempo completo (37,5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 9 meses e 15 días
Salario bruto mensual 1.750,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo
Referencia do proxecto: TED2021-132000B-I00

Contratación dun investigador para o proxecto unha estratexia para a dixitalización da infraestrutura verde-gris para un mantemento baseado en Deep Learning e Modelado da Información

Traballo a realizar

Integración de sensores ópticos.

Requisitos

 • FP2 Telecomunicacións ou Programación/Bacharelato técnico

Méritos a valorar

 • Titulación académica requerida e relacionada coas xeotecnoloxías aplicadas (FP2/Bach) (25 puntos)
 • Experiencia investigadora e cv relacionados coas xeotecnoloxías aplicadas (45 puntos).
 • Outra formación relacionada coas xeotecnoloxías aplicadas (15 puntos)
 • Entrevista (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Joaquín Martínez Sánchez.
 • Secretario: Henrique Lorenzo Cimadevila.
 • Vogal: Lucía Díaz-Vilariño.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 29 de novembro de 2023.