2023-122622 Software multi-capa para o procesamento en liña de datos lídar enfocado á monitorización do transporte

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: Tempo completo (37,5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 1 mes e 15 días
Salario bruto mensual 1.500,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo
Referencia do proxecto: PDC2022-133851-I00

Contratación dun investigador para o proxecto software multi-capa para o procesamiento en liña de datos lídar enfocado á monitorización do transporte

Traballo a realizar

Integración de sistemas.

Requisitos

 • FP2 Telecomunicacións ou Programación/Bacharelato técnico

Méritos a valorar

 • Titulación académica requerida e relacionada coas xeotecnoloxías aplicadas (FP2/Bach) (25 puntos)
 • Experiencia investigadora e cv relacionados coas xeotecnoloxías aplicadas (45 puntos).
 • Outra formación relacionada coas xeotecnoloxías aplicadas (15 puntos)
 • Entrevista (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Joaquín Martínez Sánchez.
 • Secretario: Henrique Lorenzo Cimadevila.
 • Vogal: Pedro Arias Sánchez.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 29 de novembro de 2023.