2023-121792 contrato indefinido vinculado á liña de investigación

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de actividades científico-técnicas (art 23bis Lei da Ciencia). Duración indefinida
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato Indefinida
Salario bruto mensual 2.416,66 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Investigador modalidade A (Doutor)

Contrato indefinido vinculado á liña de investigación

Traballo a realizar

Procesado de vidro mediante láser industrial de alta potencia.

Requisitos

  • Doutor en Enxeñería Industrial ou campos afines.

Méritos a valorar

  • Meritos xerais (formación académica e coñecementos de idiomas) (30 puntos)
  • Méritos específicos: Experiencia na temática do proxecto (55 puntos).
  • Entrevista persoal (15 puntos).

Comité avaliador

  • Presidente: Juan Mª Pou Saracho.
  • Secretario: Rafael Comesaña Piñeiro.
  • Vogal: Antonio Riveiro Rodríguez.

Documentación

  • Solicitude
  • Currículum vitae
  • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 29 de novembro de 2023.