2023-119997 Mellora nas prestacións e eficiencia postfalta de accionamientos de motores multifase para vehículos eléctricos

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: 29 horas/semana
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 14 meses
Salario bruto mensual 1.387,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
Referencia do proxecto: CNS2022-135773

Contratación dun investigador para o proxecto mellora nas prestacións e eficiencia Postfalta de accionamientos de motores multifase para vehículos eléctricos

Traballo a realizar

Investigación sobre control de máquinas eléctricas multifase en situacións de elevada corrente ou tensión de referencia.

Requisitos

  • Máster en Sistemas de Control e Automatización Industrial

Méritos a valorar

  • Experiencia profesional en universidades (40 puntos)
  • Coñecemento e experiencia en control e modulación de máquinas eléctricas multifase (45 puntos).
  • Entrevista persoal (15 puntos).

Comité avaliador

  • Presidente: Alejandro Gómez Yepes.
  • Secretario: Jesús Doval Gandoy.
  • Vogal: Óscar López Sánchez.

Documentación

  • Solicitude
  • Currículum vitae
  • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 29 de novembro de 2023.