1623-117072 Sistema de inspección de conformidade interior de vehículos en liñas de produción de OEMS mediante drons autónomos preprogramados AFID

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: 30 horas/semana
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 22 meses e 7 días
Salario bruto mensual 1.875,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: CINTECX, Universidade de Vigo
Referencia do proxecto: CPP2021-008513

Contratación dun investigador para o proxecto AFID

Traballo a realizar

Enxeñería de producto. Deseño e simulación de sistemas mecánicos e mecatrónicos. Simulación FEM estructural para optimización topolóxica.

Requisitos

 • Formación académica: Enxeñería industrial. Especialidade mecánica

Méritos a valorar

 • Titulacións e expediente académico (15 puntos)
 • Participación en proxectos de investigación relacionados coa simulación FEM (20 puntos).
 • Software de simulación FEM (45 puntos).
 • Inglés (5 puntos).
 • Entrevista (só se ten 50 puntos nos items anteriores) (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Ángel Manuel Fernández Vilán.
 • Secretario: Pablo Izquierdo Belmonte.
 • Vogal: Enrique Paz Domonte.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 27 de setembro de 2023.