1623-116723 Chirales Intelixentes para Hidróxeno Eficiente

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: 17 horas/semana
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 6 meses
Salario bruto mensual 700,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Facultade Química, Universidade de Vigo
Referencia do proxecto: TED2021-131760B-I00

Contratación dun investigador

Traballo a realizar

Síntese de espirobifluorenos quirais.

Requisitos

 • Formación académica: Grao en Química.

Méritos a valorar

 • Síntese orgánica – acilación (20 puntos)
 • Espirobifluorenos (20 puntos).
 • Condensación de Knoevenagel (30 puntos).
 • Comunicación, traballo en equipo, xestión do tempo, valorable Matriculación en Master relacionado (20 puntos)
 • Entrevista (10 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: José Lorenzo Alonso Gómez.
 • Secretaria: Ángeles Peña Gallego.
 • Vogal: Stefano Chiussi.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 27 de setembro de 2023.