1123-111861 Software multi-capa para el procesamiento online de datos lidar enfocado a la monitorización del transporte. EDGE-LIDAR

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada por circunstancias da produción (máximo 6 meses)
Liña de investigación:
Xornada: Tempo completo (37,5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución da convocatoria deste contrato. Na data que se establezca na mesma.
Categoría laboral Técnico Especialista de apoio á investigación modalidade D (Bacharelato, FP2
Duración do contrato 6 meses
Salario bruto mensual 2.035,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: ESCOLA DE ENXEÑARIA DE MINAS Y ENERXIA – VIGO
Referencia PDC2022-133851-I00

Traballo a realizar
Captura de datos mediante sistemas lidar innovadores na contorna forestal. Funcións: Caracterización de sistemas LiDAR MEMS e SSL Definición de técnicas de toma de datos na
contorna forestal Desenvolvemento de campañas de medición

Requisitos

  • Bacharelato Científico/ FP Xestión Forestal

Méritos a valorar

Comisión de selección

  • Presidente: Joaquín Martínez Sánchez.
  • Secretario: Henrique Lorenzo Cimadevila.
  • Vogal: Pedro Arias Sánchez.

Documentación

  • Solicitude
  • Currículum vitae
  • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo , entrando en Procedementos e trámites/PAS/PDI e premendo no enlace UCPI 1123- Concurso de méritos para a contratación de persoal investigador e deberán indicar no asunto UNICAMENTE a REFERENCIA DA OFERTA. De xeito excepcional para este procedemento, unicamente as persoas estranxeiras extracomunitarias poderán usar medios de identificación electrónicos alternativos, para o cal deben iniciar o procedemento enviando un correo electrónico a estranxeiros@uvigo.gal

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes rematará ás 23:59 horas do 26 de xuño de 2023.

O período de reclamacións será de tres días hábiles despois da publicación da lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos.

Enlace a la convocatoria: CONCURSO DE MÉRITOS 1123 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN