1123-110207 Contrato indefinido vinculado á liña de investigación

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de actividades científico-técnicas (art 23bis Lei da Ciencia). Duración indefinida
Liña de investigación: Simulación de Aceites para Vehículos Comerciais
Xornada: Tempo completo (37,5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución da convocatoria deste contrato. Na data que se establezca na mesma.
Categoría laboral Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)
Duración do contrato Indefinida
Salario bruto mensual 1.750,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
Referencia

Traballo a realizar
Modelado unidimensional de vehículos para a predicción de prestacións. Apoio ás tarefas de investigación en novos lubricantes comerciais.

Requisitos

  • Grado/Máster en Enxeñaría Industrial e da Enerxía

Méritos a valorar

  • Experiencia Profesional: Experiencia Profesional: Traballo desenvolvido relacionado co perfil da praza(50 puntos)
  • Formación: Outras titulacións universitarias afíns co perfil da praza (20 puntos)
  • Formación: Outros méritos xenéricos adecuados para o traballo, como: coñecementos de idiomas, cursos, etc (30 puntos).

Comisión de selección

  • Presidente: Jacobo Porteiro Fresco.
  • Secretario: David Patiño Vilas.
  • Vogal: Miguel Ángel Gómez Rodríguez.

Documentación

  • Solicitude
  • Currículum vitae
  • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo , entrando en Procedementos e trámites/PAS/PDI e premendo no enlace UCPI 1123- Concurso de méritos para a contratación de persoal investigador e deberán indicar no asunto UNICAMENTE a REFERENCIA DA OFERTA. De xeito excepcional para este procedemento, unicamente as persoas estranxeiras extracomunitarias poderán usar medios de identificación electrónicos alternativos, para o cal deben iniciar o procedemento enviando un correo electrónico a estranxeiros@uvigo.gal

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes rematará ás 23:59 horas do 26 de xuño de 2023.

O período de reclamacións será de tres días hábiles despois da publicación da lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos.

Enlace a la convocatoria: CONCURSO DE MÉRITOS 1123 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN