0124-125523 Contrato predoutoral (art. 21 Lei da Ciencia) EPIF

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 22 meses e 20 días
Salario bruto mensual 1471,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Persoal investigador segundo estatuto Persoal Investigador Predoutoral en Formación (Titulación Universitaria Superior)

Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos

Traballo a realizar

Investigación en procesos de rotura (foto)-electroquímica da auga para a xeración de H2.

Requisitos

 • Máster en química, física, enxeñería, ciencias medioambientais ou ciencias do mar.

Méritos a valorar

 • Afinidade da formación academica ao traballo (20 puntos).
 • Coñecemento de inglés (20 puntos).
 • Experiencia previa en investigación (30 puntos).
 • Cursos e formación adicional (30 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Aída María Díez Sarabia.
 • Secretario: Ángeles Sanromán Braga.
 • Vogal: Marta Pazos Currás.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 31 de xaneiro de 2024.