0124-125438 Perigo por socavamentos en infraestruturas liñais do transporte. Detección automática e dixitalización do risco

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 8 meses e 5 días
Salario bruto mensual 1750,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Técnico Grado Medio de apoio á investigación modalidade C

Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos

Traballo a realizar

Xeración automatizada de modelos de información SIX.

Requisitos

 • Graduado en Enxeñaría ou Diplomado en Xeografía.

Méritos a valorar

 • Titulación grao (ou equivalente) relacionado coas xeotecnoloxías aplicadas (20 puntos).
 • Outros títulos (grao/máster) relacionados coas xeotecnoloxías aplicadas (20 puntos).
 • Experiencia investigadora e CV relacionados coas xeotecnoloxías aplicadas e programación (45 puntos).
 • Entrevista (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Mercedes Solla Carracelas.
 • Secretario: Henrique Lorenzo Cimadevila.
 • Vogal: Pedro Arias Sánchez.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 31 de xaneiro de 2024.