0124-125186 Cara un novo paradigma de cero emisións na construción de aceiro: estruturas de aceiro totalmente desmontables, reconfigurables e reutilizables

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 6 meses e 29 días
Salario bruto mensual 1750,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos adicional 5ª RD32/2021 de 28/12

Traballo a realizar

Creación, simulación e ensaio de modelos de unions desmontables.

Requisitos

 • Graduado (ou equivalente).

Méritos a valorar

 • Titulación grao e expediente académico, relacionados coas simulación numéricas e a enxeñería estrutural (25 puntos).
 • Experiencia investigadora e cv, relacionados simulación numéricas e a enxeñería estrutura (45 puntos).
 • Outros títulos (máster) (15 puntos).
 • Entrevista (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Manuel Cabaleiro Nuñez.
 • Secretario: Borja Conde Carnero.
 • Vogal: Belén Riveiro Rodríguez.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 31 de xaneiro de 2024.