0124-124961 Software multi-capa para o procesamento de datos lidar enfocado á monitorización do transporte. EDGE-LIDAR

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 4 meses
Salario bruto mensual 2250,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Investigador modalidade B (Titulación Universitaria Superior)

Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos

Traballo a realizar

Captura e análise de datos mediante sensores LiDAR.

Requisitos

 • Máster.

Méritos a valorar

 • Titulación académica requerida e relacionada coas xeotecnoloxías aplicadas (Master) (10 puntos).
 • Experiencia e cv (30 puntos).
 • Coñecementos en Desenvolvementos Deep Learning e LiDAR (45 puntos).
 • Entrevista (15 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Joaquín Martínez Sánchez.
 • Secretario: Henrique Lorenzo Cimadevila.
 • Vogal: Pedro Arias Sánchez.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 31 de xaneiro de 2024.