0124-124733 Perigo por socavamentos en infraestruturas liñais do transporte. Detección automática e dixitalización do risco

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos, adicional 5ª RD32/2021 de 28/12)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución desta convocatoria. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 8 meses e 1 día
Salario bruto mensual 1750,00 € (incluído o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo
Categoría laboral: Técnico Especialista de apoio á investigación modalidade D (Bacharelato, FP2)

Contrato de duración determinada vinculado a programas financiados con Fondos Europeos

Traballo a realizar

Procesamento da sinal xeorradar baseado en técnicas de intelixencia artificial.

Requisitos

 • FP2 informática ou telecomunicacións.

Méritos a valorar

 • Titulación académica requerida e relacionada con programación (FP2) (20 puntos).
 • Outros títulos (grao/máster) relacionados coa programación (20 puntos).
 • Experiencia investigadora e CV relacionados coa programación e o procesado de señal. (40 puntos).
 • Entrevista (20 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: Mercedes Solla Carracelas.
 • Secretario: Henrique Lorenzo Cimadevila.
 • Vogal: Pedro Arias Sánchez.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 31 de xaneiro de 2024.