Apoio no deseño de solucións técnicas de conectividade

Referencia: PE-305-22-0007
Número de prazas: 1
Xornada: Completa (40 horas á semana)
Data prevista de comezo: Maio 2022
Duración: 3 meses prorrogables por 3 meses máis
Retribución bruta mensual: 650 €
Lugar de traballo: Vigo
Funcións: Apoio no deseño de solucións técnicas de conectividade, apoio técnico e de custos na
preparación de ofertas, análises de requirimientos técnicos, avaliación e probas de produtos
para a súa homologación.
Destinatarios
(So estudantes da Universidade de Vigo)

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa

Documentación a presentar Currículum vitae no que se faga constar a referencia desta bolsa, expediente académico actualizado e horario do curso académico
Contacto practicas.online@fundacionuvigo.es