Contrato investigación – Proxecto SURFABIOFOOD

Número de prazas: 2
Tipo de contrato: Contrato predoutoral (art21 Lei da Ciencia) EPIF (mín 1 ano, máx 4)
Xornada: Tempo completo (37.5 h/semana)
Data probable de inicio A partir da resolución da convocatoria deste contrato. Na data que se establezca na mesma.
Duración do contrato 12 meses – con opción de prórroga.
Salario bruto mensual 1.750,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)
Lugar de traballo: Facultade de Química da Universidade de Vigo
Referencia do proxecto: 0123-101488 – Chirales Intelixentes para Hidróxeno Eficiente

Contratación de dous predoutorias baixo o proxecto «Estruturas Chirales Intelixentes para Hidróxeno Eficiente

Traballo a realizar

As persoas seleccionada traballarán na Facultade de Química da Universidade de Vigo.

Requisitos

 • Titulación requirida: Mestrado

Méritos a valorar

 • Síntese orgánica (30 puntos)
 • Estereoquímica (25 puntos).
 • Técnicas de caracterización molecular (25 puntos).
 • Comunicación, traballo en equipo, xestión do tempo, valorable Matriculación en curso de doutorado (20 puntos).

Comité avaliador

 • Presidente: José Lorenzo Alonso Gómez.
 • Secretario: Ángeles Peña Gallego.
 • Vogal: Stefano Chiussi.

Documentación

 • Solicitude
 • Currículum vitae
 • Declaración responsable (anexo I da convocatoria) de cumprimento dos requisitos establecidos nas bases da presente convocatoria e da veracidade dos datos achegados no currículum vítae.

A presentación de solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Universidade de Vigo . De xeito excepcional para este procedemento, unicamente as persoas estranxeiras extracomunitarias poderán usar medios de identificación electrónicos alternativos, para o
cal deben iniciar o procedemento enviando un correo electrónico a estranxeiros@uvigo.gal

Data límite de recepción de candidaturas: A data límite para o envío das solicitudes é o 20 de xaneiro de 2023.

O período de reclamacións será de tres días hábiles despois da publicación da lista provisoria de candidatos admitidos e excluídos.